RINCOR se primenjuje za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove RINCOR se može mešati sa većinom herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu kao što su: ALADIN, BASICO 480 SL i MAZA.

Ne primenjivati organofosforne insekticide 7 dana pre i 4 dana posle primene nikosulfurona. Korovske biljke usvajaju RINCORkontaktno preko lisne mase ali i preko korena ukoliko ima dovoljno vlage u zemljištu nakon čega se brzo translocira ksilemom i floemom. Ukoliko nakon tretmana nastupi naglo zahlađenje ili duži sušni period može doći do retrovegetacije. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije (SC) na bazi ulja biljnog porekla koje povećava usvajanje.

Primena herbicida RINCOR

Usev Način primene Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksi- malan broj tretiranja
Kukuruz jednokratno 1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kada su korovi od 2 do 6 listova 3-6 listova (fenofaze 12-16 BBCH skale) 200-400 OVP jedanput
1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih kada je divlji sirak visine 15-20 cm
dvokratno 0,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih I višegodišnjih širokolisnih korova – prvo tretiranje kada su korovi od 2 do 4 lista a divlji sirak tek iznikao 3-6 listova (fenofaze 12-16 BBCH skale) 200-400 OVP dva puta u dvokratnoj primeni “split” aplikaciji
0,75 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih -drugo kada su se korovi regenerisali a divlji sirak visine 15-20 cm

Download: