SUHOY je selektivni tanslokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu soje.

Usvaja se u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.  Biljka preparat usvaja uglavnom kroz listove i brzo akumulira u meristemskim tkivima. SUHOY je najefikasniji kada se primenjuje na male korove odnosno kada su korovi u početnom porastu.

SUHOY se primenjuje sa okvašivačem izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %).

Primena herbicida SUHOY

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Soja 8 g/ha u fazi od 2 do 6 listova od prve do treće troliske (BBCH 11-13) 200-400 OVP jednom

Download: