TBM 75 WG je selektivni tanslokacioni folijarni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron-metil).

TBM 75 WG se primenjuje sa okvašivačem izodecil alkohol etoksilat 900 g/l u koncentraciji 0,1%.

Primena herbicida TBM 75 WG
Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Pšenica 15 g/ha od kotiledona do 4 prava lista od 3 lista pa do pojave 2 kolenca (faze 13-32 BBCH-skale) 200-400 OVP jednom
20 g/ha 4-6 listova
25 g/ha za suzbijanje palamide, tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova.
Suncokret 30 g/ha 2-4 lista od 2 do 8 listova (faze 12-18 BBCH –skale) 200-400 OVP jednom

Download: