Ovaj dokument predstavlja pravila za pružanje usluga elektronskim putem u smislu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

 1. POJMOVI.
 1. Lozinka (Password) – niz alfanumeričkih znakova i / ili specijalnih znakova koje je Korisnik usluge odabrao tokom postupka Registracije, neophodne u svrhu autorizacije Korisnika usluge prilikom prijavljivanja na nalog na Internet stranici.
 2. Korisnički nalog (Account) – deo Internet stranice dostupan određenom Korisnik usluge nakon registracije, omogućavajući mu korišćenje usluga koje su ovde navedene.
 3. Login – E-pošta Korisnika usluge neophodna za dobijanje pristupa nalogu koji je Korisnik usluge dao tokom prijavljivanja.
 4. Pravila – ova pravila Internet stranice https://shardacropchem.rs, definišu uslove i pojmove pružanja usluga Internet stranice elektronskim putem od strane Davalaca usluga i uslove korišćenja takvih usluga od strane Korisnika usluga.
 5. Registracija – dobrovoljna aktivnost Korisnika usluge, koja uključuje kreiranje naloga na Internet stranici. Registracija na Internet stranici je besplatna.
 6. Internet stranica – Internet stranica na domenu https://shardacropchem.rs/.
 7. Usluge – obavljanje usluge bez istovremenog fizičkog prisustva strana (usluga na daljinu) putem prenosa podataka na pojedinačni zahtev Korisnika usluge, koji se prenose i primaju pomoću uređaja namenjenih za elektronsku obradu, uključujući digitalnu kompresiju i čuvanje podataka, koji se u celosti emituje, primljene ili prenete putem telekomunikacione mreže, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).
 8. Korisnika usluge – fizičko lice, pravno lice ili organizaciona jedinica koja nema pravni subjekt, a koja koristi uslugu pruženu elektronskim putem na Internet stranici.
 9. Davalac usluga – Sharda Cropchem Limited having its registered office at the address: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 1. OPŠTE ODREDBE.
 1. Ova pravila definišu odredbe i uslove pružanja usluga od strane Davalaca usluga Korisniku usluge.
 2. Pravila su Korisniku usluga dostupna besplatno na Internet stranici u obliku koji omogućava njihovo preuzimanje, čuvanje i štampanje.
 3. Internet stranica je dostupna svakom Korisniku usluga koji ima Internet vezu.
 4. Korišćenje Usluga i pristupa korisničkom nalogu od strane Korisnika usluge je moguće samo nakon Registracije. Da biste iskoristili Usluge držanja i pristupa korisničkom nalogu i slanja komercijalnih informacija elektronskim putem, potrebno je imati korisničkom nalogu I e-pošte. U slučaju gore navedenih usluga, označavanjem odgovarajućeg polja Korisnika usluge izjavljuje da je pročitao Pravila, u potpunosti prihvata ovde sadržane odredbe i da će se pridržavati Pravila. Prethodne aktivnosti su dobrovoljne, međutim, usluge su dostupne pre podne.
 5. Da bi se pravilno koristila Internet stranica i usluge u njihovoj punoj meri, Korisnik usluge treba da ima opremu sa pristupom Internetu i pretraživač koji koristi tehnologijom „kolačića“. Opseg upotrebe kolačića od strane Davalaca usluga definisan je Politikom kolačića (Cookies Policy).
 6. Upotreba Internet stranice može zavisiti od instalacije programa (softvera) tipa Jave ili Java skripta (Java- or Java Script- type of software).
 1. VRSTE I OBIM USLUGA IZVRŠENIH ELEKTRONSKIM PUTEM.

Internet stranica nudi sledeće usluge:

 1. pristup javno dostupnom sadržaju Internet stranice (mogućnost pregleda i čitanja od strane Korisnika usluge materijala kao što su tekstovi, fotografije, grafike, podaci, baza podataka itd., objavljeni na Internet stranici, kao i preuzimanje datoteke koje pruža Davalac usluga),
 2. održavanje i pristup korisničkom nalogu,
 3. slanje komercijalnih informacija elektronskim putem.
 1. USLOVI ZA PRUŽANJE USLUGA.
 1. Sprovodi se zaključenje sporazuma o pružanju usluga:
  1. u pogledu Usluge pristupa javno dostupnom sadržaju Internet stranice – ulaskom na Internet stranice,
  2. u pogledu Usluge održavanja i pristupa korisničkom nalogu – kreiranje korisničkog nalog,
  3. u vezi sa Uslugom slanja komercijalnih informacija – popunjavanjem odgovarajućeg formulara, izražavanjem pristanka za primanje komercijalnih informacija putem elektronskih usluga i klikom na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“, „Narudžba“). (e.g. „Submit”, “Order”).
 2. Da bi mogao da koristi Usluge, od Korisnika usluge može se zahtevati da navede svoje lične podatke. Principi obrade ličnih podataka Korisnika usluge od strane Davalaca usluga navedeni su u Politici privatnosti (Privacy Policy).
 3. Korisnik usluge je dužan da pruži samo stvarne podatke i podatke koji mu stoje na raspolaganju, a njihovo podnošenje ili korišćenje kasnije na Internet stranici u redovnom toku aktivnosti ne krši prava trećih lica.
 4. Pružanje usluge pristupa javno dostupnom sadržaju Internet stranice ne zahteva registraciju. Takva usluga se pruža tokom čitavog perioda pristupa Korisnika usluge opšte dostupnom sadržaju Internet stranice.
 5. Za pružanje preostalih Usluga potrebna je registracija.
 6. Korisnik usluge vrši registraciju popunjavanjem formulara za registraciju koji je dostupan na veb lokaciji: https://shardacropchem.rs, označavanjem potrebnih polja i klikom na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“, otvori nalog “). Nakon izvršavanja gore navedenih aktivnosti, Korisnik usluge će dobiti e-poruku poslatu na adresu e-pošte koju je pružio Korisnik usluge, koja sadrži potvrdu o uspešnoj registraciji i vezu za aktivaciju koja potvrđuje da je adresa e-pošte tačna.
 7. Samo Korisnik usluge čiji su lični podaci navedeni u obrascu za registraciju tokom registracije ovlašćen je da koristi uslugu. Korisnik usluge ne sme da koristi račune drugih primalaca usluga, niti sme da učini svoj račun dostupnim drugim primaocima usluga ili drugim trećim licima.
 8. Primalac usluge će čuvati svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti.
 9. Prijava na nalog zahteva svaki put unošenje prijave i lozinke.
 10. Kao Prijava mora biti navedena aktivna adresa e-pošte koju je Korisnik usluge ovlašćen da koristi.
 11. Lozinka mora sadržavati najmanje šest alfanumeričkih i / ili posebnih znakova.
 12. Korisnik usluge može promeniti lozinku putem naloga ili putem funkcije „Zaboravljena lozinka“, dostupne na Internet stranici na koju se prijavio.
 13. Usluga se pruža na neograničeno vreme. Korisnik usluge može u bilo koje vreme da zahteva da mu se ukloni nalog. Zahtev za uklanjanje naloga može se poslati e-poštom poslatom na e-adresu Davalaca usluga. Uklanjanje Korisničkog nalog jednako je raskidu sporazuma o pružanju usluge elektronskim putem.
 14. Davalaca usluga zadržava pravo da suspenduje, ukloni ili ograniči funkcionalnost naloga (obim pružene usluge), posebno:
  1. u slučajevima predviđenim opšte primenljivim odredbama zakona,
  2. ako primalac usluge koristi nalog kršeći ova pravila.
 15. Davalac usluge će obavestiti Korisnika usluge o svojoj nameri da suspenduje, ukloni ili ograniči funkcionalnosti Korisnički nalog slanjem e-poruke primaocu usluge na adresu dostavljenu prilikom registracije Korisničkog naloga ili na bilo koju drugu adresu koja je naknadno prijavljena ili ažurirana da su podaci Korisnika usluge.
 16. Ako suspendovanje ili ograničenje funkcionalnosti Računa proizilazi iz upotrebe Računa suprotno odredbama ovih pravila, puna funkcionalnost Računa može se obnoviti na zahtev Primaoca usluge i samo pod uslovom prestanka takvih aktivnosti koje krše autorska prava i uklanjanja posledice istih na način kako to zahteva dobavljač usluga.
 17. U svrhu poručivanja slanja komercijalnih informacija elektronskim putem, Korisnik usluge popunjava odgovarajući obrazac, dobrovoljno izražava saglasnost za slanje komercijalnih informacija elektronskim putem i klikće na dugme za prihvatanje (npr. „Pošalji“ , „Narudžba“) (e.g. „Submit”, “Order”).
 18. Korisnik usluge može u bilo koje vreme da se prekine primanje komercijalnih informacija elektronskim putem. U tu svrhu Korisnik usluge treba da pošalje Davalacu usluge e-poštu, koja je jednaka raskidu ugovora o pružanju usluge elektronskim putem.
 1. PRAVA I OBAVEZE KORISNIK USLUGE I DAVALACA USLUGE.
 1. Davalac usluga će se potruditi da obezbedi da Internet stranica kontinuirano funkcioniše.
 2. Davalac usluga zadržava pravo na prekid rada Internet stranice radi ažuriranja podataka, ispravljanja grešaka i obavljanja drugih poslova održavanja, kao i iz drugih razloga van kontrole Davalaca usluga.
 3. Korisnik usluge neće koristiti Usluge u suprotnosti sa odredbama zakona, dobrom praksom ili ovim Pravilima, niti će pružiti bilo koji sadržaj nezakonite prirode.
 4. Davalac usluga predviđa da su sve informacije i materijali dostupni na Internet stranici (uključujući, ali ne ograničavajući se na grafike, članke, fotografije) zaštićeni, posebno Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. februara 1994. Kopiranje, umnožavanje, širenje i drugi oblici upotrebe materijala i informacija sadržanih na Internet stranici, bez prethodnog pismenog pristanka Davalac usluga ili koji prelaze zakonom dozvoljene granice, strogo su zabranjeni
 5. Ako za potrebe pružanja usluge Davalac usluge zahteva da Korisnika usluge da navede svoju adresu e-pošte, Korisnika usluge mora dostaviti svoju autentičnu e-poštu, odnosno takvu na koju prima svoju e-poštu. Korisnik usluga će odmah obavestiti Davalaca usluge o svakoj promeni svoje e-adrese slanjem poruke na e-adresu Davalaca usluge. U slučaju da provajdera usluga ne obavesti o promeni adrese, smatraće se da su sve izjave i informacije koje Davalaca usluge pošalje Korisniku usluge na e-adresu koju je Korisnik usluge dostavio na obrascu za registraciju pravilno isporučena, međutim, bez prejudiciranja zakonskih odredbi koje se odnose na potrošače.
 6. Davalac usluga neće biti odgovoran za:
  1. bilo koja šteta koja može nastati upotrebom Internet stranice od strane Korisnika usluga na način koji nije u skladu sa zakonom ili ovim Pravilima, posebno neće biti odgovoran za otkrivanje Lozinke ili prijave na nalog i otkrivanje ličnih podataka od strane Korisnika,
  2. bilo koja šteta nastala kao rezultat prestanka pružanja usluge ili uklanjanja korisničkog naloga Korisnika usluge, pod uslovom da je nastala iz razloga koji se mogu pripisati Korisniku usluge ili zbog kršenja odredbi zakona ili ovih pravila.
  3. bilo kakve štete nastale usled upotrebe Korisnika usluge podataka ili informacija sadržanih na Internet stranici u ekonomske, investicione, poslovne itd. svrhe.
 7. Ukupna odgovornost za naknadu štete Davalaca usluge prema Korisniku usluge zbog pružanja usluge, bez obzira na pravni osnov odgovornosti, ograničiće se samo na štetu koju je Korisnik usluge stvarno pretrpeo.
 8. Davalac usluga predviđa da je bilo koji sadržaj uključen na Internet stranici samo informativne prirode. Sadržaj je pripremljen uz sve napore kako bi se osiguralo da je on činjenično ispravan i ažuran, međutim, davalac usluga ne snosi odgovornost za efikasnost ili mogućnost primene podataka koji se u njemu nalaze ili za posledice njihove primene.
 1. POSTUPAK RJEŠAVANJA ŽALBE.
 1. Korisnik usluge može podneti bilo kakvu žalbu u vezi sa uslugom Davalacu usluge putem e-mail: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Žalba treba da sadrži sledeće: puno ime Korisnika usluge, adresu e-pošte, kao i detaljan opis i razlog žalbe.
 3. Korisnik usluge može uložiti žalbu u roku od 14 dana od datuma nastanka događaja koji je predmet žalbe.
 4. Davalac usluga će obraditi žalbe u roku od 14 dana od njihovog prijema.
 5. O odluci Davalaca usluge obaveštava se Korisnik usluge e-poštom, poslatom na e-adresu navedenu u vreme podnošenja žalbe.
 1. USLOVI PRUŽANJA USLUGA.
 1. Korisnik usluga kao potrošači, odnosno fizička lica koja sa preduzetnikom obavljaju pravnu radnju koja nije direktno povezana sa njihovim poslovanjem ili profesionalnom delatnošću, imaće pravo da odustane od bilo kog sporazuma o pružanju usluga zaključenog sa Davalacem usluga, u roku od 14 dana od dana zaključenja istog. Izjavu o odustajanju od sporazuma treba dati u pisanoj formi. Da bi se poštovalo vremensko ograničenje, dovoljno je takvu izjavu poslati preporučenim pismom na adresu Davalaca usluge pre isteka navedenog roka. Izjava o odustajanju od sporazuma može se takođe podneti u elektronskom obliku i poslati Davalacu usluga sledeću e-mail adresu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Primer u svrhu podnošenja povlačenja iz sporazuma o pružanju usluga je:
  …………………, datum
  …………………………………………………..
  Ime i prezime korisnika
  …………………………………………………..
  adresa stanovanja

  Izjava o odustajanju od sporazuma I, dole potpisani, obaveštavam da želim da odustanem od sporazuma sklopljenog dana …….……………………………………..
 3. Davalac usluga može lišiti Korisniku usluge njegovog prava da koristi internet prezentaciju ili mu može ograničiti pristup resursima Internet stranice ili uslugama koje se nude delimično ili u potpunosti sa trenutnim dejstvom ukoliko Korisnik Usluge bude kršio ovih pravila ili važećih zakonske odredbe.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE.
 1. Davalac usluga je ovlašćen da jednostrano izmeni ova pravila iz materijalno tehničkih, pravnih ili organizacionih razloga, uključujući, naročito:
  1. situacija u kojoj je izmena Pravila neophodna s obzirom na promenu opšte primenljivih zakonskih odredbi.
  2. u slučaju da se promenio način pružanja usluge,
  3. u cilju sprovođenja obaveze prema opšte primenjivim zakonskim odredbama ili obaveze koja proističe iz izvršnog sudskog naloga ili administrativne odluke.
 2. Korisnik usluga biće obavešteni o sadržaju izmenjenih pravila u obaveštenju objavljenom na Internet stranici, koje sadrži izmenjena pravila, sa pažnjom koja se skreće na promene i datum stupanja na snagu.
 3. Odredbe Srpskog i međunarodnog prava primenjivaće se na sva pitanja koja ovde nisu uređena.
 1. DETALJI O KONTAKTU DAVALACA USLUGA.

Sharda Cropchem Limited sa sedištem na adresi: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.